Månsberget

Naturskyddsföreningen i Karlstad överklagar kommunfullmäktiges beslut att tillåta omvandling av gammal stadsnära skog på Månsberget till köpcentrum   Detaljplanen innebär att skog som är i genomsnitt 175 år gammal förstörs, vissa tallar är 245 år. Skogen har höga naturvärden med nyckelbiotoper och flera rödlistade arter. Skogen har också ett rekreationsvärde och området ligger inom riksintresse […]

Läs mer