Månsberget

Naturskyddsföreningen i Karlstad överklagar kommunfullmäktiges beslut att tillåta omvandling av gammal stadsnära skog på Månsberget till köpcentrum

 

Detaljplanen innebär att skog som är i genomsnitt 175 år gammal förstörs, vissa tallar är 245 år. Skogen har höga naturvärden med nyckelbiotoper och flera rödlistade arter. Skogen har också ett rekreationsvärde och området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet. Området omkring Månsberget är redan exploaterat med köpcentran och handel. Månsberget är den sista orörda delen och utgör en nödvändig grön bro mellan naturen i Hammarö och övriga Värmland. 

Detaljplanen röstades igenom av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Reserverade sig mot deras beslut gjorde Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Karlstadpartiet Livskvalité och Socialdemokraterna.

Naturskyddsföreningens överklagan visar att detaljplanen bryter mot Konventionen om biologisk mångfald, FNs globala mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald, EU-direktivet 92/43EEG Bevavarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, Sveriges Miljömål Ett rikt växt- och djurliv, Miljöbalken, Plan- och bygglagen, och Karlstad kommuns egna målområde En miljösmart kommun.

Naturskyddsföreningen anser inte att kommunen är i trängande behov av ännu ett stort köpcentrum. Ska sådana nödvändigtvis byggas så finns det gott om mark som inte har Månsbergets oersättliga naturvärden.

Att detaljplanen om ett köpcentrum på Månsberget röstades igenom visar de ansvariga partiernas nonchalans för allas vår livsmiljö. Naturskyddsföreningen i Karlstad utgår från att Mark- och Miljödomstolen kommer att upphäva detaljplanen.

 

Följande text skapades av Naturskyddsföreningen Karlstad och Naturskyddsföreningen Värmland

Karlstad 5 januari 2021

Mark- och miljödomstolen                                                                                                                              Vänersborgs tingsrätt

Box 1070

462 28 Vänersborg

Endast via epost: kommunledningskontoret, Karlstads kommun

Klagande: Naturskyddsföreningen i Karlstad. Org.nummer 873201-8471

Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad karlstad@naturskyddsforeningen.se

Föreningen bildades 1977 och har 1632 medlemmar.

 

Ärende: Överklagan av detaljplan för Bergvik 1:37, Dnr KS/2021:420 Dpl 80, som beslutades i Karlstads kommunfullmäktige den 2021-12-09.

 

Yrkande: Naturskyddsföreningen i Karlstad yrkar att detaljplanen upphävs.

Naturskyddsföreningen yrkar också att förhandling och syn sker på platsen Bergvik 1:37.

 

Grunden för överklagan är att området har höga naturvärden som detaljplanen inte tar tillräcklig hänsyn till, samt att området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

 

Med hänvisning till:

 

Direktiv 92/43EEG – Bevavarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, artikel 12.1 och artikel 16.1

Miljöbalken (1998:808)  2 kap. 6 §För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Miljöbalken 3 kap. 2 §Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

Miljöbalken 3 kap. 3 §Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

Miljöbalken 3 kap. 6 §Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Miljöbalken 4 kap. 2 §Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: Vänern med öar och strandområden.

Plan- och bygglagen 4 kap. 2 §Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, …

 

Finns det stöd för yrkandet om att detaljplanen ska upphävas.

 

 

Utveckling av talan

EU-domstolens dom från den 2021-03-04 i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19 tar sin utgångspunkt från Direktiv 92/43EEG – Bevavarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, och då främst artikel 12.1 och artikel 16.1. Artikel 12.1 i direktivet har bland annat innebörden att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem för djurarter med förbud mot att det avsiktligt dödar arter i naturen, att avsiktligen störa arter under parnings- och uppfödningsperioder, att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser. Artikel 16.1 i livsmiljödirektivet har sin utgångspunkt att det inte finns någon annan lämplig lösning eller lokalisering, att man ska ta hänsyn till allmänintresset för att vistas i området.

Som framgår av bilaga A, bild 1 framgår det att området kring Månsberget redan är exploaterat till förmån för köpcentran och handel. Detaljplaneområdet är den sista delen i det biotopkänsliga vänerområdet som inte är exploaterat. Klagande ser heller inte nödvändigheten att en lokalisering ska ske till Månsberget då kommunen exploaterar andra områden som bättre är lämpliga för exploatering av handelsområde, se bilaga A bild 2, där handelsplats Eriksberg är återgiven belägen norr om E18 utanför det biotopkänsliga vänerområdet.

 

Detaljplanen innebär att naturmark med nyckelbiotoper tas i anspråk för handelsutbyggnad. Största del av planområdet består av skog med höga naturvärden i form av nyckelbiotoper och rödlistade arter. Skogen har också ett rekreationsvärde och området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det kan med fog ifrågasättas om lokaliseringskravet är uppfyllt.

Skogsområdet är präglat av närheten till Vänern och har, med hänsyn till sitt stadsnära läge, höga naturvärden med ett antal signalarter och rödlistade och fridlysta arter. De mest artrika delarna uppnår statusen nyckelbiotop. Dessa delar utgör ca 7,4 ha av planområdet. Planområdet omfattar även platser där nätverk av viktiga livsmiljöer för barrskogsmesar, groddjur och vildbin sammanfaller. Områden utgör en flaskhals i grönstrukturen mellan halvön Hammarö och resten av landmassan i Värmland och är av betydelse som spridningsväg inom denna grönstruktur. Planens genomförande innebär att ca 5 ha skog tas i anspråk för handelsutbyggnad, varav ca 3,1 ha utgör nyckelbiotop. Visserligen har ett naturområde med nyckelbiotoper direkt öster om handelsområdet planlagts som natur, ca 4,7 ha stort varav ca 4,3 ha bedöms utgöra nyckelbiotop, men genomförandet av detaljplanen innebär ändå en stor negativ påverkan på naturmiljön i form av förlust av områden med höga naturvärden och en fragmentering av skog samt att spridningskorridorer för olika arter minskar i storlek. Planförslaget innebär ett stort ingrepp i naturmiljön som aldrig kommer att kunna återskapas. Planområdet utgörs av ett berg med ca 8 meters nivåskillnad från bergets lägsta till högsta punkt inom planområdet. Stora delar av marken kommer enligt planbeskrivningen att behöva sprängas och schaktas för att åstadkomma en fungerande handelsyta.

I planbeskrivningen står att “Handelsnodens utveckling är av betydelse för kommunens möjlighet till tillväxt och samhällsutveckling”. Att ett nytt köpcentrum skulle vara av betydande vikt för kommunens utveckling är dock inte belagt. En aktuell handelsutredning har efterlysts av kommunfullmäktige, som återremitterade ärendet i väntan på en sådan, men kommunstyrelsen valde att inte verkställa kommunfullmäktiges beslut.

 

Sveriges Miljömål Ett rikt växt- och djurliv anger att “Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd”. Sverige har även undertecknat Konventionen om biologisk mångfald (CBD) och ska därmed vårda landets biologiska mångfald och nyttja den på ett hållbart sätt. Avtalet innebär bland annat att skogen och marken ska brukas på ett sådant sätt att djur, växter och mikroorganismer som finns i landskapet kan vara kvar. Karlstad kommuns målområde En miljösmart kommun innehåller även delmål som säger att “den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas”. Detta knyter även an till FNs globala mål nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald som innehåller uppmaningen om att “vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter”. Därmed bör man i möjligaste mån inte bebygga nyckelbiotoper.

Enligt Skogsstyrelsens definition är nyckelbiotoper områden som har mycket stor betydelse för skogens växt- och djurliv, och där rödlistade arter finns eller kan förväntas finnas. Nyckelbiotop är den högsta naturvärdesklassning som Skogsstyrelsen använder. Att så långt som möjligt bevara nyckelbiotoperna är avgörande för att vi i Sverige ska kunna bibehålla skogslandskapets biologiska mångfald. Vi vill påminna om att även om Sveriges Miljömål inte är lag, så har lagstiftaren enligt riksdagsbeslut med dessa visat på en önskad riktning, vilket har samma tyngd som lag eftersom riksdagen är den instans som stiftar lagarna.

I MKB har sammanställts vilka arter av särskild vikt för den biologiska mångfalden som påträffats:

(Arter från MKB, som ej kan publiceras här)

Som tidigare framgått innebär den föreslagna exploateringen stora konsekvenser för enskilda arter och hela artgrupper genom förlust av habitat, fragmentering av skog samt att spridningskorridorer minskar i storlek. De arter och artgrupper som vi uppfattar påverkas mest om nyckelbiotop 1 och 2 försvinner är:

  • vedsvampen tallticka (nära hotad, NT) som förlorar många nuvarande och potentiella växtplatser på gamla tallar,
  • fladdermusarterna som påträffats inom området (se tabell ovan) som förlorar flera tänkbara övervintringsplatser och boplatser och som kan få svårare att spridas,
  • barrskogsmesarna entita (nära hotad, NT) och talltita (nära hotad, NT) som såväl förlorar habitat som möjligheter att spridas,
  • vedlevande svampar och mykorrhizasvampar samt värmekrävande vedinsekter knutna till gamla tallar med döda och döende stam- och grenverk som det finns stor potential för i nyckelbiotop 2 (MKB, sid 9),

Vidare ska påpekas att den mindre våtmark som riskerar att gå förlorad i nyckelbiotop 2 inte har inventerats på groddjur (enligt MKB:n, sid 18). Under alla förhållanden vore våtmarken värdefull i spridningskorridoren för groddjur.

Det bör påpekas att även då viktiga arter inte påträffats i själva planområdet utan strax intill, så innebär exploatering ett hot dels på grund av störningar i området och dels på grund av att arterna får mindre yta att kunna sprida sig till.

I ett större perspektiv innebär nog ökad fragmentering och påverkan på spridningskorridoren störst skada för den biologiska mångfalden inom men också utanför planområdet, speciellt med hänsyn till planerad exploatering i de närliggande områdena Katrineberg och Zakrisdal.

 

Rätt att överklaga

Naturskyddsföreningen i Karlstad har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplan Bergvik 1:37. I plan- och bygglagen 13 kap. 12 § står att: En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk på ett sådant sätt som anges i 4 kap. 34 § andra stycket denna lag. I miljöbalkens 16 kap. 13 § står att de föreningar som får överklaga är ideella föreningar eller en annan juridisk person som: • har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, • inte är vinstdrivande, • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, • har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd. Dessa villkor uppfylls av Naturskyddsföreningen i Karlstad. Föreningar har rätt att överklaga en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om detta beslut kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och området ska tas i anspråk för ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebyggelse. De föreningar som har rätt att överklaga, kan klaga både med enskilda och med allmänna intressen som grund. Det behöver således inte finnas något enskilt intresse som öppnar dörren för att klaga med hänsyn till ett allmänt intresse. När det gäller möjligheten att överklaga beslut som avser antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser, så får dessa överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Bestämmelsen finns i plan- och bygglagen 13 kap. 11 § . Detta gjorde Naturskyddsföreningen i Karlstad och flera av föreningens synpunkter har inte blivit tillgodosedda.

 

Sammanfattning

Som framkommit ovan har klagande visat att kommunen inte har stöd i lagstiftningen med hänvisning till gällande direktiv och nationell lagstiftning. Mot bakgrund av att området har höga biotopvärden, området är det sista delen som inte är exploaterad och att det inte finns någon anledning till att ta marken i anspråk till handelsområde då det finns mer lämpade områden i närheten. Därav ska Naturskyddsföreningen i Karlstads yrkande om att detaljplanen skall upphävas bifallas.

Karlstad som ovan,

Naturskyddsföreningen i Karlstad

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.